Swedish English Greek

Ancoria Autocall SEK China Stability 4%-


Fondens målsättning

Ancoria Autocall SEK China Stability 4% ger dig en attraktiv garanterad kupong på 4% per år oavsett hur det underliggande indexet, Hang Seng China Enterprises presterar under löptiden.


Så här fungerar det
 • Produkten har en löptid på fem (5) år och erbjuder dig som investerare en garanterad kupong om 4% per år som utbetalas halvårsvis till ditt räntekonto. Det innebär att du erhåller ett kupongvärde på 20% av ditt investerade kapital om produkten når slutdatumet den 2018-11-20. 
 • Produkten kommer automatiskt att lösas in i förtid om det underliggande indexet, HSCEI, är på samma nivå eller högre än startkursen (11 437,44) på något av de angivna observationsdatumen. I detta fall kommer du att ha erhållit din garanterade kupong om 4% för varje år som har gått sedan produktens startdatum och du får hela ditt investerade kapital tillbaka.
 • Om nivån på det underliggande indexet, HSCEI, är på eller under barriärnivån (7 434,34) på produktens slutdatum (2018-11-20) kommer du att förlora delar av ditt investerade kapital. Dock är du alltid garanterad ett kupongvärde om 20% om produkten når sitt slutdatum.

 


Fonden passar dig som
 • vill ha ett villkorat kapitalskydd på produktens slutdatum samt en barriärnivå på 65% av startkursen samtidigt som du får en garanterad kupong om 4% per år, baserat på ditt investerade kapital. 
 • letar efter en investering med en löptid på fem (5) år och behöver troligtvis inte tillgång till ditt investerade kapital under denna tid. 
 • vill investera i en produkt som enligt villkoren kan komma att avslutas i förtid genom en automatisk inlösen vid något av de årliga observationsdatumen.
 • vill ha en investering som är kopplat till indexet Hang Seng China Enterprises, HSCEI. Detta index representerar kinesiska aktier med ett högt marknadsvärde och en hög likviditet, samt är noterade på Hongkongbörsen. 
 • förväntar dig en neutral till lätt positiv utveckling på det underliggande indexet, HSCEI. Du tror dock inte att HSCEI ska sjunka med 35% eller mer vid produktens slutdatum. 

Riskinformation

En investering i en strukturerad fond innebär vissa risker som du bör vara medveten om:

 • Fondens handelsvaluta är SEK. Om du investerar i någon annan valuta än SEK innebär det en valutarisk.
 • Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade.
 • Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida kupongutbetalningar.
 • I vissa fall kan en investering direkt i det underliggande indexet generera en högre avkastning.
 • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.
 • Fonden har inget fullständigt kapitalskydd eftersom det belopp som återbetalas är beroende på utvecklingen av det underliggande indexet. 
 • Att investera i aktier på en tillväxtmarknad kan vara förknippat med stora kurssvängningar och därmed också en högre risk. 

Ancoria garanterar inte den avkastning som fondens underliggande investering avkastar. Försäkringstagaren står själv för de risker och eventuella förluster i fonden som är ett resultat av fondens investering, inklusive kreditrisken. Med kreditrisken avses risken att utgivaren av de instrument som fonden investerar i, inte kan möta sina åtagande mot försäkringstagaren. Se även fondens specifika villkor samt eventuellt marknadsföringsmaterial.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapital- och pensionsförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.