Swedish English Greek

Uppdatering av personuppgifter – KYC/Kundkännedom
 

För att EU-reglerade finansiella institut ska uppfylla sina lagstadgade krav, måste de hålla uppdaterade kunddata i sina register, även känt som KYC (Know Your Customer) eller Kundkännedom. För att uppfylla Ancoria Insurance:s skyldigheter som ett EU-reglerat finansinstitut och samtidigt skydda våra kunders intressen, måste alla uppgifter som vi har för dig i våra register hållas aktuella.

 

Vidimering av dokument och signaturer

 

Med vidimering menas att få ett dokument verifierat som en bestyrkt/äkta kopia av originalet eller kontrollera att den person som anges på en blankett som undertecknaren, har undertecknat denna blankett i närvaro av en behörig person.

Ancoria ska kunna läsa all information på samtliga vidimerade dokument och där så är tillämpligt, kunna se ansiktet på personen och signaturen klart och tydligt.

Den vidimerande institutionens stämpel samt namn, underskrift och telefonnummer till den vidimerande representanten ska anges tydligt på alla officiellt vidimerade dokument.

Vanliga frågor & svar

A. Varför behöver jag vidimera ett dokument eller signatur?

Vidimering används för att ge mottagaren d.v.s. Ancoria Insurance, bevis för äktheten av ett dokument eller en signatur. Det är särskilt viktigt för ett företag med verksamhet i en internationell miljö att säkerställa äktheten och integriteten av de uppgifter som ges av sina kunder. Av denna anledning kan vidimering för icke fysiskt närvarande kunder endast göras genom officiellt godkända personer/institutioner och skickas till Ancoria Insurance i original.

B. Vem kan officiellt vidimera mina dokument eller signatur?

Behöriga personer som kan vidimera dokument eller underskrifter måste omfattas av obligatorisk professionell registrering och övervakning vad gäller uppfyllandet av kraven i Cyperns lag och EU-direktivet.

Några exempel på behöriga personer/institutioner:

 •    En bank/finansiell institution
 •    Skatteverket
 •    Kommunkontor
 •    Försäkringskassan
 •    En ambassad eller konsulat
 •    En kvalificerad advokat eller revisor
 •    Polisen
 •    En notarie 

För personer som bor på Cypern, kan vidimeringen utföras personligen av en Ancoria Insurance anställd.

OBS! Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte.
 

C. Hur kan jag officiellt vidimera ett dokument?

 1. Ta fram dokumentet som ska vidimeras och säkerställ att det är giltigt.
 2. Kopiera dokumentet och se till att kopian är tydlig och läsbar.
 3. Ta originaldokumentet och kopian till en behörig person från listan ovan, se B, för vidimering.
 4. Den vidimerande/behöriga personen ska bekräfta att kopian överensstämmer med originalet genom att ange följande på dokumentet: Jag intygar härmed att detta är en bestyrkt/äkta kopia av originaldokumentet.
 5. Namn, underskrift och telefonnummer till den vidimerande personen ska tydligt anges på det vidimerade dokumentet.
 6. Den officiellt bestyrkta kopian ska alltid vara officiellt stämplad av den vidimerande institutionen.

D. Hur kan jag officiellt vidimera min signatur på en blankett?

 1. Ta med originalblanketten till en auktoriserad person/institution från listan ovan, se B.
 2. Signera blanketten i närvaro av den behöriga personen i listan ovan för vidimering.
 3. Den vidimerande personen behöver bekräfta att den person som anges på blanketten som undertecknaren, har undertecknat blanketten i hans/hennes närvaro genom att ange följande på blanketten: Jag intygar härmed att detta dokument har egenhändigt signerats av [försäkringstagarens fullständiga namn], i min närvaro.
 4. Namn, underskrift och telefonnummer till den vidimerande personen ska tydligt anges på det vidimerade dokumentet.
 5. Den officiellt bestyrkta blanketten ska alltid vara officiellt stämplad av den vidimerande institutionen.
   

E. Vart ska dokumenten skickas?


Skicka alla original och/eller vidimerade dokument per post till följande adress:
Ancoria Insurance Public Ltd
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Obligatoriska underlag/dokument för enskild person

Identitetshandling

 •  Skicka in en officiellt vidimerad kopia av ett giltigt pass eller identitetskort.

Vänligen observera att personuppgifter och foto måste synas tydligt på den officiellt vidimerade kopian och, om tillämpligt, måste båda sidor av ID vara vidimerade. Det går också bra att använda vår blankett Kopia på ID-handling som en mall för att vidimera en identitetshandling.
 

Bevis på kontohavare

 •  Skicka in ett original eller en officiellt vidimerad kopia av ett kontoutdrag eller annat dokument från banken, såsom ett IBAN-certifikat,  som anger att du är innehavaren av det bankkonto/n du har föranmält hos Ancoria eller det konto du vill begära en utbetalning till. Vänligen kontakta kundservice eller logga in på Ancoria Online om du inte är säker på vilket bankkonto vi har i våra register.

Om du vill föranmäla ett bankkonto för första gången innan du gör ett uttag måste du också fylla i blanketten Föranmälan av bankkonto.

Obs: Ancoria kan även ta emot ett bevis på kontohavare, om det e-postas direkt från kundens bank till info@ancoria.com. Kontouppgifter för kunden (namn och kontonummer) samt banktjänstemannens uppgifter (namn och telefonnummer) som sänder informationen, måste framgå.

Bevis på bostadsadress


På dokumentet för bevis på bostadsadress ska ditt namn och din adress tydligt framgå och matcha den bostadsadress som har tillhandahållits Ancoria. Vänligen kontakta kundservice eller logga in på Ancoria Online om du inte är säker på vilken adress vi har i våra register.

Om din bostadsadress har förändrats, ska du även fylla i och skicka in en blankett för Adressändring/Särskild postadress, tillsammans med beviset på bostadsadress.


För personer som bor inom Sverige

 •  Skicka in en kopia av en, inte mer än 3 månader gammal, serviceräkning (vatten/el/telefon/hemförsäkring) eller hyresavtal som bekräftar din permanenta bostadsadress.

Obs: För svenska minderåriga kan ett personbevis, som även anger namn/en på vårdnadshavare, accepteras som ett bevis på bostadsadress.


För personer som bor utanför Sverige

 •  Skicka in ett original eller en vidimerad kopia av en, inte mer än 3 månader gammal, serviceräkning (vatten/el/telefon/hemförsäkring) eller hyresavtal som bekräftar din permanenta bostadsadress.

Uppdatering av kompletterande uppgifter (ekonomisk profil)


Om din ekonomiska profil eller status måste uppdateras ombeds du vänligen att kontakta kundservice  för att få den uppdateringsblankett som du behöver skicka in.

 

Obligatoriska underlag/dokument för företag

Vänligen kontakta kundservice för att få information om de nödvändiga, obligatoriska dokument du/ni behöver skicka in.

 

För mer information eller om du har några frågor vänligen kontakta vår kundservice på 0200-110 130 (+357 22 551 310 från utlandet) eller skicka en e-post till info@ancoria.com.

 

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.