Ancoria Nyhetsbrev | December 2017


Global Marknadsöversikt

 

En kombination av ackommoderande monetära och skattemässiga förhållanden, låg inflation och positiv global handel bidrar till att bibehålla den positiva ekonomiska dynamiken i världens nyckelekonomier. Stora hot mot framtidsutsikterna skulle vara en för tidig åtstramningscykel från centralbankerna och flera politiska utvecklingar.
Den ekonomiska tillväxten i USA det tredje kvartalet var stark med sund konsumtion och en stark arbetsmarknad. Diskussioner kring den förväntade skattereformplanen är i fokus. Optimism för att planen kommer att sättas i verket i början av 2018 har stigit, eftersom betydande framsteg har gjorts både i kammaren och i senaten. Förväntan på skattereformen ökade tillgångspriser och sentiment. Eventuella förvecklingar eller förseningar i diskussionen om reformen skulle påverka marknaderna negativt. 

Klicka här för att läsa mer


Förlängning av teckningsperioden för Ancoria 5-års SEK Autocall 6,5 % Fond

Ancoria 5-års SEK Autocall 6,5 % Fond har visats sig vara ett mycket populärt alternativ bland våra kunder och vi har därför beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 20 december 2017 klockan 12.00 (lunchtid, svensk tid). Fonden ger försäkringstagare möjlighet att få en attraktiv bruttoavkastning på 6,5 % per år med en årlig inlösenfunktion samt villkorat kapitalskydd vid fondens slutdatum, beroende på hur OMX Stockholm 30 Index utvecklas. Fonden investerar i strukturerade värdepapper, utgivna och garanterade av fem olika högt rankade finansinstitut.

Fonden är öppen för både premier och överföringar under Ancorias kapitalförsäkring. Överföringar kan instrueras via Ancoria Online, inspelad telefonorder eller signerad begäran skickad via e-post. Fonden är av begränsad storlek så försäkringstagare uppmanas att investera så snart som möjligt. Teckningsperioden stängs i förtid om fonden blir fulltecknad.

Vi planerar även att lansera en ny strukturerad fond i EUR inom en mycket snar framtid.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta vår kundservice på 0200-110 130, (från utlandet +357 22 551 310) eller accountmanagers@ancoria.com.

Bäst Presterande Fonder (per den 2017-11-30)
 
FondI ÅR % (EUR)I ÅR % (SEK)
Ancoria Asia Consumer Fund29,1733,78
Kina27,3231,86
Ancoria/Carnegie Asia20,2226,42
Indien14,9819,08
Ancoria Emerging Markets Equity Fund14,6318,72
Europafond12,0316,09

Detta nyhetsbrev innehåller information om produkter och tjänster som erbjuds av Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria). Sådan information utgör inte råd och bör inte användas som en ersättning för samråd av något slag med professionella rådgivare. Ancoria utesluter alla garantier, åtagande eller representationer (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillgänglighet, fullständighet eller lämplighet för användning av informationen i detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev kan innehålla länkar till webbplatser som skapats och underhålls av andra organisationer. Ancoria tar inget ansvar för någon information som presenteras på länkade webbplatser. Ingenting i denna friskrivningsklausul skall begränsa eller utesluta någon av Ancorias förpliktelser på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du inte får vårt månatliga nyhetsbrev via e-post och vill prenumerera kontakta oss på info@ancoria.com eller besök vår hemsida på www.ancoria.com för mer information.

Copyright © Ancoria Insurance Public Ltd 2016 All Rights Reserved