Swedish English Greek

Ancoria Balansfond EUR

ANDELSPRIS
103,34
HANDLAS I
EUR
1 VECKA
  0,84%
1 MÅN
  1,35%
VÄRDERINGSDATUM
18 feb 2020
ÄNDRA VALUTA 


Fondens målsättning

Fonden har en bred diversifiering som avser att maximera den totala avkastningen med en global balanserad strategisk allokering mellan olika tillgångsslag genom att främst investera i fonder. En betydande del av de underliggande tillgångarna kommer att vara noterade eller säkrade i EUR.

Fonden handlas i EUR.


Tillgångsfördelning
  • Den strategiska tillgångsallokeringen består av 5-25 % likvida medel, 20-60 % räntebärande värdepapper, 30-60 % aktier och 0-25 % alternativa investeringar. 
  • Fonden får inte investera mer än 10% av sina tillgångar i ett enda instrument eller 20% i en enskild motpart.
  • Investerar i en globalt diversifierad portfölj enligt den strategiska tillgångsallokeringen.
  • Kan göra taktiska allokeringsjusteringar för att dra nytta av förändringar i marknadsförhållanden.

Fonden passar dig som
  • Vill ha en global diversifierad exponering och en balanserad fördelning mellan olika tillgångsslag.
  • Är villig att acceptera en medelhög risknivå.
  • Inte vill göra några aktiva investeringsbeslut.
  • Har en långsiktig placeringshorisont om minst fem år.

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare resultat ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida resultat. Förändringar i valutakurser kan påverka avkastningen av fonden.
Att investera i tillväxtmarknader kan utsätta investerare för ytterligare risker som t ex politiska-, 
rättsliga- och likviditetsrisker, ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.
OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.