Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria Insurance Public Ltd

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία *

  2020 2019 2018 2017
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Μεικτά ασφάλιστρα 257,244 304,444 275,671 242,442
Λειτουργικό Κέρδος / (Ζημιά) 11,023 16,604 12,401 19,977
Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα 31,195 32,579 29,740 27,894
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 2,807 1,025 3,205 3,543
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος (3,240) 30,260 (2,407) 13,155
Σύνολο ενεργητικού 2,894,833 3,016,139 2,683,615 2,706,227
Συνολικά Αμοιβαία Κεφάλαια 255,036 263,981 246,806 255,510
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ασφαλισμένων 2,615,946 2,728,006 2,402,622 2,411,049
Δείκτης φερεγγυότητας (σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II) 232% 244% 275% 283%

 

* Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.