Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria Insurance Public Ltd

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία *

  2022 2021 2020 2019
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Μεικτά ασφάλιστρα 503,702 278,851 257,244 304,444
Λειτουργικό Κέρδος / (Ζημιά) 8,604 14,912 11,023 16,604
Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα 34,245 29,573 31,195 32,579
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 1,745 1,813 2,807 1,025
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος 11,580 32,190 -3,240 30,260
Σύνολο ενεργητικού 3,209,718 3,233,798 2,894,833 3,016,139
Συνολικά Αμοιβαία Κεφάλαια 289,116 284,427 255,036 263,981
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ασφαλισμένων 2,876,124 2,923,746 2,615,946 2,728,006
Δείκτης φερεγγυότητας (σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II) 242,5% 215% 232% 244%

 

* Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2022

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.