Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria Insurance Public Ltd

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία *

  2021 2020 2019 2018
  SEK SEK SEK SEK
  '000 '000 '000 '000
Μεικτά ασφάλιστρα 278,851 257,244 304,444 275,671
Λειτουργικό Κέρδος / (Ζημιά) 14,912 11,023 16,604 12,401
Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα 29,573 31,195 32,579 29,740
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 1,813 2,807 1,025 3,205
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος 32,190 (3,240) 30,260 (2,407)
Σύνολο ενεργητικού 3,233,798 2,894,833 3,016,139 2,683,615
Συνολικά Αμοιβαία Κεφάλαια 284,427 255,036 263,981 246,806
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ασφαλισμένων 2,923,746 2,615,946 2,728,006 2,402,622
Δείκτης φερεγγυότητας (σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II) 215% 232% 244% 275%

 

* Πηγή: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.