Swedish English Greek

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK-


Fondens målsättning

Fondens mål är att betala försäkringstagaren den positiva avkastningen för OMX Stockholm 30 Index. Dessutom kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital förutsatt att stängningsnivån för OMX Stockholm 30 Index är över 982,49, kapitalskyddsbarriären, på förfallodagen.


Så här fungerar det

Om, på någon av de årliga observationsdatumen (2016-05-20, 2017-05-22), stängningsnivån för OMX Stockholm 30 Index är på eller över 1637,49, startkursen av underliggande index, kommer försäkringstagaren få 100% (exkl. avgifter) av investerat kapital plus ett belopp motsvarande den positiva avkastningen för OMX Stockholm 30 Index och fonden stängs.

Vid det slutliga observationsdatumet och givet att fonden inte har förtidsinlösts, kommer 100% (exkl. avgifter) av investerat belopp att utbetalas såvida inte stängningskursen på OMX Stockholm 30 Index den 21 maj 2018 ligger på eller under kapitalskyddsbarriären (982,49). I sådant fall är försäkringstagaren helt exponerad mot den negativa utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index jämfört med startkursen.

 

Den förväntade avkastningen illustreras i diagrammet nedan (se broschyren för fler exempel)


Fonden passar dig som
  • är ute efter ett fullt deltagande i positiv avkastning av OMX Stockholm 30 Index och med ett betydande kapitalskydd.
  • troligtvis inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 3 åren. Produkten kan förtidsinlösas vid specifika villkor vilket innebär att produkten kan löpa ut tidigare och på så sätt erhåller du investerat kapital plus en avkastning.
  • förväntar dig att nivån på underliggande index inte kommer att ligga under 60% av startkursen på det slutliga observationsdatumet. Baserat på nuvarande nivåer av det underliggande indexet motsvarar kapitalskyddsbarriären prisnivåer senast sett under år 2012.

Riskinformation
  • Försäkringstagaren riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det investerade kapitalet, om stängningskursen för underliggande index vid slutdatum är lägre än kapitalskyddsbarriären.
  • Fondens handelsvaluta är SEK. Om du investerar i någon annan valuta än SEK innebär det en valutarisk.
  • Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade, beroende på marknadsläge ocn avgifter.
  • Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida avkastningar.
  • Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt eventuella framtida avkastningar. OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.