Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Upplysningar i enlighet med Disclosureförordningen- Sustainable Financial Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 ("SFDR")

Publicerad 2022-12-19

SFDR kräver att finansmarknadsaktörer upplyser hur hållbarhetsriskerna integreras i investerings-beslutsprocessen, om och hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer beaktas och hur ersättningspolicyer är förenliga med integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut.

En "hållbarhetsrisk" betyder en miljörelaterad, social eller styrnings-relaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en betydande faktisk eller potentiell negativ inverkan på investeringens värde.

"Hållbarhetsfaktorer" betyder miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Dessutom kategoriserar SFDR finansiella produkter enligt följande:

  • "Artikel 6"-produkter integrerar eller integrerar inte hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut men främjar inte miljörelaterade eller sociala egenskaper specifikt eller har hållbara investeringar som mål.
  • "Artikel 8"-produkter främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, förutsatt att de företag som investeringarna görs i följer praxis för god styrning.
  • "Artikel 9"-produkter har hållbara investeringar som mål.
Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen

Alla produkter vi erbjuder är kategoriserade som "Artikel 6"-produkter. De underliggande investeringarna för våra finansiella produkter beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Vi integrerar hållbarhetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess, både på bolagsnivå och på produktnivå. Integrering av hållbarhetsrisker är praxisen att integrera ESG-information i investeringsbeslut och analyser för att hjälpa till att förbättra riskjusterad avkastning. Detta innebär att ESG-relaterade faktorer som är väsentliga för investeringens risk och avkastning beaktas vid sidan av traditionella finansiella faktorer när ett investeringsbeslut fattas.

Mer specifikt, under due diligence-processen av potentiella investeringar, tar vi i beaktande och bedömer ESG-indikatorer och rubrikbetyg från tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att utvärdera varje kandidats relativa och absoluta prestation inom de olika hållbarhetsämnena och för att identifiera potentiella ESG-relaterade risker eller möjligheter. Förekomsten av en ogynnsam ESG-indikator eller upptäckten av en ESG-risk under vår due diligence är inte nödvändigtvis skäl att utesluta en specifik investering från vårt investeringsuniversum. I detta avseende behandlas ESG-risker som andra risker (t.ex. kredit, marknad, likviditet, etc.) i vår process, då det gör det möjligt för oss att mer omfattande utvärdera risk-avkastningsprofilen för en viss investering.

Mer information om vår strategi för integration av hållbarhetsrisker finns i Ancorias ESG-integrationsredogörelse.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Vi beaktar inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra investeringsbeslut varken på bolags- eller produktnivå.

Vi erbjuder inga finansiella produkter som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper ("Artikel 8"-produkter) eller finansiella produkter som har hållbara investeringar som mål ("Artikel 9"-produkter), därför blir beaktandet av negativa effekter av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer mindre relevant.

Var och en av våra finansiella produkter investerar i första hand i ett antal fonder och ETF:er (d.v.s. fond-i-fond-strukturer) och därför innebär bedömningen av huvudsakliga negativa effekter till följd av ett stort antal indirekta investeringar oproportionerligt mycket arbete, med hänsyn till storleken, arten och omfattningen av bolagets verksamhet och typerna av finansiella produkter som vi erbjuder.

Vi kommer att fortsätta att se över detta beslut och, om det behövs, kommer vi att uppdatera våra policyer och rutiner i enlighet därmed i framtiden.

Integrering av hållbarhetsrisker i lönepolicyn

Vår lönepolicy involverar ett brett spektrum av faktorer som anses bestämma den lämpliga lönenivån för vår personal, inklusive hanteringen av hållbarhetsrisker för att motverka åtgärder och aktiviteter som potentiellt kan ha negativa sociala, miljömässiga eller styrelsekonsekvenser.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.