Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ancoria Pension Plan

H Ancoria insurance συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής νομοθεσίας και εποπτεύεται από τον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Ancoria Pension Plan διέπεται από τον Κλάδο VII του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου 38(I)/2016: Κλάδος Διαχειρίσεως Ταμείων Ομαδικής Συνταξιοδοτήσεως.

Ναι. Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά σχέδια κλάδου 7 της ασφαλιστικής νομοθεσίας και συνεπώς το Ancoria Pension Plan έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(I)/2002 που σημαίνει ότι τόσο οι εργοδότες όσο και τα μέλη του σχεδίου δικαιούνται φορολογική έκπτωση στη βάση των συνεισφορών που καταβάλλονται στο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό μας σχέδιο.

Αν είστε εργοδότης, μπορείτε να αφαιρέσετε από το φορολογητέο σας εισόδημα μέχρι 10% των αποδοχών των εργαζομένων σας που συνεισφέρουν στο σχέδιο.

Αν είστε εργαζόμενος, ποσοστό μέχρι 10% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματός σας εκπίπτει από τον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό των φορολογικών εκπτώσεων για συνταξιοδοτικές συνεισφορές και ασφάλιστρα δεν υπερβαίνει το 1/5 του συνολικού φορολογητέου εισοδήματός σας.

Τα μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στο Ancoria Pension Plan μέσω αποκοπών από τις αποδοχές τους. Έχουν επίσης την ευχέρεια να συμπληρώνουν τις συνεισφορές τους με την καταβολή εφάπαξ ποσών κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα φορολογικά οφέλη ή απλά να αυξήσουν τις συνταξιοδοτικές τους αποταμιεύσεις.

Το σχέδιο προσφέρει ευελιξία στα μέλη να συνεισφέρουν όσο αυτά επιθυμούν μέσα στα πλαίσια που τους επιτρέπουν οι κανονισμοί που ορίζει ο εργοδότης τους.

Η τιμή μονάδας ενός συνταξιοδοτικού ταμείου αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία του ταμείου «ανά μονάδα». Είναι ταυτόχρονα η τιμή στην οποία τα μέλη του συνταξιοδοτικού σχεδίου αγοράζουν και πωλούν τις μονάδες του κάθε ταμείου. Ο υπολογισμός της τιμής μονάδας είναι απλός. Αρχικά προσθέστε όλα τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού του ταμείου (επενδύσεις και μετρητά) και αφαιρέστε οποιαδήποτε στοιχεία παθητικού. Στη συνέχεια διαιρέστε τον αριθμό που θα βρείτε διά τον συνολικό αριθμό μονάδων που κατέχουν τα μέλη του συνταξιοδοτικού σχεδίου. Το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι η τιμή μονάδας.

Οι τιμές μονάδας των συνταξιοδοτικών μας ταμείων υπολογίζονται και δημοσιεύονται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή. Τα μέλη αγοράζουν και πωλούν μονάδες στα συνταξιοδοτικά μας ταμεία στην ίδια τιμή μονάδας (δηλ. δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και αγοράς).

Ναι επιτρέπεται. Ο Εφόρος Ταμείων Προνοίας καθορίζει με συγκεκριμένες οδηγίες τη διαδικασία μεταφοράς υφιστάμενων ταμείων προνοίας κάτω από σχέδια κλάδου 7, όπως το Ancoria Pension Plan. Δες εδώ.

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό - περιλαμβανομένου του ιστορικού συνεισφορών και της απόδοσης των ταμείων τους - μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας Ancoria OnLine. Μπορούν ακόμη να αλλάξουν επενδυτικά ταμεία, να τροποποιήσουν την επενδυτική τους πολιτική, καθώς και να δημιουργήσουν και να εκτυπώσουν σχετικές καταστάσεις. Τα μέλη μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους μέσω της εφαρμογής για κινητά Ancoria Online App.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη μπορούν να αποσύρουν μέρος των συνταξιοδοτικών τους συνεισφορών. Ωστόσο, οι αναλήψεις αυτές επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους λόγους (δηλ. για κάλυψη ιατρικών εξόδων που αφορούν σοβαρή ασθένεια, πληρωμή διδάκτρων, αγορά/επέκταση/ανακαίνιση πρώτης κατοικίας). Οι εργαζόμενοι που αποσύρουν χρήματα από τους συνταξιοδοτικούς τους λογαριασμούς οφείλουν να τα επιστρέψουν εντός μιας συμφωνηθείσας χρονικής περιόδου μέσω μηνιαίων αποκοπών από τον μισθό τους, επιπλέον των τακτικών συνεισφορών τους.

Ο συνδυασμός συνταξιοδοτικών ταμείων που θα επιλέξει το κάθε μέλος θα εξαρτηθεί από το επενδυτικό του προφίλ, το οποίο καθορίζεται από τον επενδυτικό ορίζοντα (αναμενόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης) και το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο (το επίπεδο κινδύνου που τα μέλη μπορούν και προτίθενται να αναλάβουν). Το ειδικό διαδικτυακό μας εργαλείο Προφίλ Επενδυτή μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είδους επενδυτής είστε.

Τα μέλη μπορούν να επενδύσουν τις συνεισφορές τους είτε σε ένα ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό συνταξιοδοτικών ταμείων. Μπορούν επίσης να αλλάξουν ταμεία χωρίς οποιοδήποτε κόστος ή πρόστιμο.

Έχουν την επιλογή να το πράξουν μόνοι τους, μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας Ancoria OnLine, ή να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να μας ενημερώσει σχετικά.

Τα μέλη μπορούν να αλλάξουν το ποσοστό συνεισφοράς τους χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή πρόστιμο. Θα πρέπει να ενημερώσουν τον εργοδότη τους, ο οποίος με τη σειρά του θα μας γνωστοποιήσει τη σχετική αλλαγή.

Τα μέλη (ή οι νόμιμοι κληρονόμοι τους) θα λάβουν τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα στις ακόλουθες περιπτώσεις ή όταν συμβεί οποιοδήποτε από τα πιο κάτω:

  1. Τερματισμός της απασχόλησης του μέλους ή μόνιμη ανικανότητα για εργασία
  2. Συνταξιοδότηση μέλους
  3. Θάνατος μέλους

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις λάβουμε όλα τα αναγκαία αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν το σχετικό συμβάν.

Τα μέλη που αλλάζουν εργοδότη έχουν τις ακόλουθες επιλογές:

  1. Να λάβουν, ως εφάπαξ ποσό, τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα
  2. Να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα σε ένα νέο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο (νοουμένου ότι αυτό επιτρέπεται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου σχεδίου)
  3. Να κρατήσουν επενδυμένα τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα με δυνατότητα πληρωμής ανά πάσα στιγμή
  4. Να επανεπενδύσουν τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα σε ένα νέο ατομικό Ancoria Life Policy
Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.