Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος


Χρησιμοποιείστε τον πιο κάτω Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος και υπολογίστε ποιο επιπλέον ποσό θα μπορούσατε να αποταμιεύετε κάθε χρόνο για συνταξιοδοτικές συνεισφορές προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τη φορολογική σας απαλλαγή.

  • Εισόδημα
  • Αφαιρέσεις
  • Εκπτώσεις
Ετήσιος μικτός μισθός
Ετήσια μικτά ενοίκια
Συνδρομές σε συντεχνίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα
1η εργοδότηση στην Κύπρο
Ετήσιες συνεισφορές σε συνταξιοδοτικά σχέδια ή ταμεία προνοίας
Ετήσιες συνεισφορές σε ιδιωτικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής
Ασφαλιζόμενο ποσό ζωής
Ετήσιo ασφάλιστρo ζωής

Αποτελέσματα

Ετήσιος μικτός μισθός 70,000
Ετήσια μικτά ενοίκια 5,000
Έξοδα ενοικιαζόμενων υποστατικών (20% του μικτού ενοικίου από ενοικιαζόμενα υποστατικά) 1,000
Συνδρομές σε συντεχνίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα 300
1η εργοδότηση στην Κύπρο 8,550
Ετήσιες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8.3% του ετήσιου μικτού μισθού)
Σύνολο εισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας (2.65% επι του ετήσιου μισθού) 1,275
Ταμείο Προνοίας ή Συνταξιοδοτικό Σχέδιο (μέχρι 10% του ετήσιου μικτού μισθού) 2,000
Ετήσιες συνεισφορές σε ιδιωτικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (μέχρι 1.5% του ετήσιου μικτού μισθού) 1,050
Ασφάλιστρα ζωής (έως 7% του ασφαλισμένου ποσού) 3,000
First 19,500 at 0%
Next 8,500 at 20% 1,700
Next 8,300 at 25% 2,075
Next 23,700 at 30% 7,110
Remaining 1,839 at 35% 644
Αποταμιεύοντας επιπλέον 2,879 ετησίως στο Ancoria Pension Plan το οποίο προσφέρει φορολογικά οφέλη μπορείτε να μειώσετε το φόρο εισοδήματος σας μέχρι και 956 το χρόνο!
Συγχαρητήρια! Έχετε χρησιμοποιήσει 100% της φορολογικής απαλλαγής σας για το χρόνο.

Αν θέλετε να αποταμιεύσετε περισσότερο μπορείτε να δείτε το Ancoria Life Policy.
Τα φορολογητέα εισοδήματα σας δεν υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο των γι’ αυτό δεν χρειάζεται να μειώσετε το φόρο εισοδήματος σας.

Αν θέλετε να αποταμιεύετε για σωστό οικονομικό προγραμματισμό μπορείτε να δείτε το Ancoria Life Policy.

Δείτε περισσότερα για το Ancoria Pension Plan

Γενικές Σημειώσεις
Ο παρόν υπολογιστής φόρου εισοδήματος σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε το ποσό που θα μπορούσατε να αποταμιεύετε κάθε χρόνο για συνταξιοδοτικούς σκοπούς έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τις φορολογικές εκπτώσεις σας, με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε σχετικά με το εισόδημα, τις αποκοπές και τις φορολογικές εκπτώσεις σας. Τα αποτελέσματα παρέχονται υπό τη μορφή ενός υπολογισμού του διαθέσιμου ποσού που μπορείτε να αποταμιεύσετε σε εγγεγραμμένα ταμεία προνοίας ή ταμεία συντάξεων, ή σε εγκεκριμένα συνταξιοδοτικά σχέδια κλάδου VII όπως το Ancoria Pension Plan, με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε. Τα αποτελέσματα έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη με οποιονδήποτε τρόπο. Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματός σας μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Η Ancoria Insurance Public Ltd (“Ancoria”) δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή ορθότητα των αποτελεσμάτων και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε στρατηγική φορολογικού προγραμματισμού ή συναλλαγή που ακολουθείται ή πραγματοποιείται βάσει των αποτελεσμάτων που παρέχει το εργαλείο. Τα αποτελέσματα δεν προορίζονται για σκοπούς καθοδήγησης της λήψης αποφάσεων αναφορικά με τον φορολογικό προγραμματισμό σας. Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευθείτε χρηματοοικονομικό σύμβουλο για ακριβή εκτίμηση της συνολικής σας κατάστασης και των αναγκών σας, προτού λάβετε σχετικές αποφάσεις. Το παρόν εργαλείο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό δεν αποτελούν προσφορά ή πρόταση για πώληση των προϊόντων της Ancoria. Επιπλέον, δεν αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών, και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή συμβουλών, εκ μέρους της Ancoria. Η Ancoria διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματα του εργαλείου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.