Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Γνωστοποιήσεις Αειφορίας

Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 Περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών ("SFDR")

Δημοσιεύθηκε στις 19/12/2022

Το SFDR απαιτεί από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται οι κίνδυνοι βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, εάν και πώς λαμβάνονται υπόψη οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, και πώς οι πολιτικές αμοιβών συνάδουν με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις.

«Κίνδυνος βιωσιμότητας» σημαίνει ένα γεγονός ή μια περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης (ΠΚΔ) που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία μιας επένδυσης.

«Παράγοντες αειφορίας» σημαίνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Επιπρόσθετα, το SFDR κατηγοριοποιεί τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως εξής:

  • Τα προϊόντα «Άρθρου 6» ενδέχεται, ή όχι, να ενσωματώνουν κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, αλλά δεν προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχουν ως στόχο τους τις αειφόρες επενδύσεις.
  • Τα προϊόντα «Άρθρου 8» προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, ή συνδυασμό αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.
  • Τα προϊόντα «Άρθρου 9» έχουν ως στόχο τους τις αειφόρες επενδύσεις.
Ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε κατηγοριοποιούνται ως προϊόντα «Άρθρου 6». Οι υποκείμενες επενδύσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων μας δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Ενσωματώνουμε τους κινδύνους βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων μας, τόσο σε επίπεδο οντότητας όσο και σε επίπεδο προϊόντος. Η ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας είναι η πρακτική της συμπερίληψης κριτηρίων ΠΚΔ στις επενδυτικές αποφάσεις και αναλύσεις για τη βελτίωση των προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων. Αυτό σημαίνει ότι παράγοντες ΠΚΔ που επηρεάζουν τον κίνδυνο και την απόδοση μιας επένδυσης λαμβάνονται υπόψη παράλληλα με τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες, κατά τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας σε σχέση με πιθανές επενδύσεις, εξετάζουμε και αξιολογούμε δείκτες και συνολικές βαθμολογίες κριτηρίων ΠΚΔ από τρίτους παρόχους για να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τη συγκριτική και την απόλυτη απόδοση κάθε υποψήφιας επένδυσης σε θέματα βιωσιμότητας, και να εντοπίσουμε πιθανούς κινδύνους ή ευκαιρίες ΠΚΔ. Η παρουσία χαμηλής βαθμολογίας επιμέρους δείκτη ΠΚΔ ή ο εντοπισμός κινδύνου ΠΚΔ κατά την διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας δεν είναι, απαραίτητα, λόγοι για τον αποκλεισμό μιας επένδυσης. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος ΠΚΔ αντιμετωπίζεται όπως και άλλοι κίνδυνοι (π.χ. πιστωτικός, αγοράς, ρευστότητας κ.λπ.) και μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε πιο ολοκληρωμένα το προφίλ κινδύνου/απόδοσης μιας συγκεκριμένης επένδυσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγισή μας ως προς την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση για Ενσωμάτωση ΠΚΔ Παραγόντων.

Μη εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας

Δεν λαμβάνουμε υπόψη τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεών μας στους παράγοντες αειφορίας, τόσο σε επίπεδο οντότητας όσο και σε επίπεδο προϊόντος.

Δεν διαθέτουμε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (προϊόντα «Άρθρου 8») ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα που έχουν ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις (προϊόντα «Άρθρου 9»), επομένως η σημασία της εξέτασης των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας καθίσταται λιγότερο ουσιαστική.

Κάθε ένα από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μας επενδύει, πρωτίστως, σε έναν αριθμό αμοιβαίων κεφαλαίων και ETF (δηλ. κεφάλαια κεφαλαίων) και ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τον μεγάλο αριθμό έμμεσων επενδύσεων απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια, δεδομένου του μεγέθους της εταιρείας, της φύσης και της κλίμακας των δραστηριοτήτων της και τα είδη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διαθέτει.

Η απόφαση αυτή θα συνεχίσει να εξετάζεται από καιρού εις καιρόν και, εάν χρειαστεί, θα τροποποιηθούν ανάλογα οι πολιτικές και οι πρακτικές της εταιρείας μελλοντικά.

Ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στην πολιτική αμοιβών

Η πολιτική αμοιβών μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που εξετάζονται για να καθορίσουν το κατάλληλο επίπεδο αμοιβής για το προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων βιωσιμότητας, ώστε να αποθαρρύνονται ενέργειες και δραστηριότητες που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να έχουν αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή σχετικές με τη διακυβέρνηση επιπτώσεις.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.