Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Σχεδιασμός και Καθοδήγηση

Ας κάνουμε την αρχή

Απόδοση ανάλογη του ρίσκου επένδυσης.

Οι επενδύσεις αποτελούν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αυξήσετε την περιουσία σας μακροπρόθεσμα και να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους. Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζετε ότι κάθε επένδυση χαρακτηρίζεται από το δικό της επίπεδο κινδύνου και προοπτικές απόδοσης.

Ένα ψηλότερο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου σημαίνει συνήθως ότι μπορείτε να αναμένετε υψηλότερες αποδόσεις. Ταυτόχρονα όμως αυξάνεται και η πιθανότητα να χάσετε χρήματα από τις επενδύσεις σας.

Στην Ancoria, η προτεραιότητα μας είναι να σας παρέχουμε τα εργαλεία που χρειάζεστε για να κατανοήσετε το επενδυτικό σας προφίλ. Η δημιουργία του προσωπικού σας επενδυτικού προφίλ θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε πιο εύκολα το δικό σας επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο.

Εφόσον επιλέξετε μια επένδυση που ταιριάζει με τους στόχους σας, εκείνο που απομένει είναι να της δώσετε τον κατάλληλο χρόνο. Στο στάδιο αυτό, είναι σημαντικό να μην επηρεαστείτε από τις αναπόφευκτες βραχυπρόθεσμες πτώσεις της αγοράς, αλλά να εστιάσετε στη μακροπρόθεσμη αύξηση της επένδυσής σας.

Επενδυτικές κατηγορίες

Οι μετοχές ή μετοχικοί τίτλοι αποτελούν το μερίδιο ιδιοκτησίας σας σε μια εταιρεία. Επενδύοντας σε μετοχές, διεκδικείτε ένα μέρος της μελλοντικής κερδοφορίας της εταιρείας, ενώ μπορείτε να έχετε απόδοσή από τη διανομή μερισμάτων όσο και από υπεραξία κεφαλαίου.

Τα ταμεία μετοχών επενδύουν εκ μέρους σας σ’ ένα φάσμα οικονομικά εύρωστων εταιρειών, ελαχιστοποιώντας έτσι, μέσω της διασποράς, τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε. Το κάθε ταμείο έχει τον δικό του επενδυτικό στόχο και τη δική του στρατηγική, με βάση τα οποία καθορίζονται και οι εταιρείες στις οποίες μπορεί να επενδύσει. Η συμπερίληψη μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών στο χαρτοφυλάκιό σας, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο που προκύπτει από την επένδυση σε μία και μόνο εταιρεία, είναι γνωστή και με τον όρο διασπορά του επενδυτικού κινδύνου.

Παρά το ότι βραχυπρόθεσμα η αξία των μετοχών είναι ορισμένες φορές πιο ευμετάβλητη, αποτελούν συνήθως την καλύτερη επιλογή για επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Τα ομόλογα είναι κινητές αξίες που αντιπροσωπεύουν δάνεια και δανειακές υποχρεώσεις που εκδίδονται από εταιρείες ή κυβερνήσεις. Οι επενδυτές, δηλ. οι κάτοχοι των ομολόγων, δανείζουν χρήματα με αντάλλαγμα την καταβολή τόκων εντός μιας προκαθορισμένης περιόδου. Επενδύοντας σε ομόλογα, στοχεύετε σ’ ένα σταθερό εισόδημα που καταβάλλεται τακτικά κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, επιπλέον της αρχικής σας επένδυσης.

Οι αξίες των ομολόγων επηρεάζονται από τα επίπεδα των επιτοκίων, την πιστοληπτική διαβάθμιση του εκδότη, καθώς και άλλους παράγοντες όπως ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες των επενδυτών.

Όπως και στην περίπτωση των ταμείων μετοχών, τα ταμεία ομολόγων επενδύουν σε αριθμό ομολόγων εκ μέρους των επενδυτών. Τα ομόλογα επιλέγονται με βάση τον επενδυτικό στόχο του ταμείου, με σκοπό τη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου.

Οι εναλλακτικές επενδύσεις αποτελούν στην ουσία επενδύσεις που δεν εμπίπτουν στις παραδοσιακές επενδυτικές κατηγορίες όπως μετοχές, ομόλογα ή ταμεία μετρητών, και αξιοποιούνται συνήθως από διαχειριστές ταμείων ως εργαλείο διαφοροποίησης εφόσον, κατά κανόνα, αντιδρούν διαφορετικά στο ίδιο γεγονός σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επενδυτικές κατηγορίες.

Οι εναλλακτικές επενδύσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία ενεργητικού όπως ακίνητα, εμπορεύματα και αντισταθμιστικά κεφάλαια, που συνήθως απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές.

Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εναλλακτικές επενδύσεις μέσω ταμείων εναλλακτικών επενδύσεων, τα οποία επενδύουν σ’ ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδύσεων, με βάση τον επενδυτικό τους στόχο, επιτυγχάνοντας έτσι διασπορά του κινδύνου.

Οι επενδύσεις σε μετρητά προσφέρουν γενικά τον χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο (και συνεπώς τη χαμηλότερη απόδοση) από όλες τις επενδυτικές κατηγορίες. Οι επενδυτές που έχουν στην κατοχή τους μετρητά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να διατηρήσουν το κεφάλαιό τους, να εξοφλήσουν βραχυπρόθεσμες δαπάνες ή να καλύψουν απροσδόκητα έξοδα.

Αν ο αποταμιευτικός σας στόχος είναι βραχυπρόθεσμος, ίσως να σας ενδιέφερε να μελετήσετε το ενδεχόμενο επένδυσης σε ταμεία μετρητών. Αν όμως έχετε έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και διατηρείτε επενδύσεις σε μετρητά, ο πληθωρισμός ενδέχεται να μειώσει την πραγματική αξία της επένδυσής σας, ιδιαίτερα σ’ ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Ταμεία

 

Ένα επενδυτικό ταμείο, αμοιβαίο κεφάλαιο ή απλά ταμείο, συγκεντρώνει χρηματικά ποσά από διάφορους επενδυτές και τα επενδύει στη συνέχεια σ’ ένα φάσμα επενδύσεων, ανάλογα με τον επενδυτικό στόχο και τη στρατηγική του. Μέσω των ταμείων αυτών μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια που προσφέρουν διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και που ταυτόχρονα τυγχάνουν επαγγελματικής διαχείρισης σε χαμηλές τιμές. Οι διαχειριστές των ταμείων αποφασίζουν για την αγορά και πώληση στοιχείων ενεργητικού με βάση τον επενδυτικό στόχο του κάθε ταμείου.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) είναι ένα είδος επενδυτικού ταμείου το οποίο τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών, όπως και οι μετοχές. Ο επενδυτικός του στόχος είναι να παρακολουθεί έναν συγκεκριμένο δείκτη.

Η επένδυση σε ταμεία σάς προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Επωφελείστε από την εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία του διαχειριστή των ταμείων σας
  • Αποκτάτε πρόσβαση σε ταμεία με παγκόσμια διασπορά του επενδυτικού κινδύνου που ενδεχομένως να μην προσφέρονται σε ιδιώτες
  • Ελαχιστοποιείτε τον επενδυτικό σας κίνδυνο μέσω της διασποράς επενδύοντας σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες

Είστε έτοιμοι να επενδύσετε μαζί μας;


Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.